Advocaat Vermeir Ereloon & kosten
dinsdag, 25 aug 2015
 
 
Ereloon & Kosten Afdrukken

1.  PROVISIE  &  STAAT  VAN  ERELOON  EN  KOSTEN - VERHAALBAARHEID VAN ERELOON EN KOSTEN

Bij aanvang van een zaak is het niet eenvoudig een accurate schatting te maken van zowel ereloon als kosten, daar het onmogelijk is op voorhand te bepalen hoe een zaak zal verlopen.

Het is dus van belang vooraf goede afspraken te maken met uw advocaat en deze gedurende de afhandeling van de zaak te evaluren.

Bij het begin wordt een provisies ( voorschot ) gevraagd zodat op het einde van de rit nog een saldo verschuldigd is in plaats van het volledige bedrag van ereloon en kosten.  De hoegrootheid van deze provisies zijn afhankelijk van het belang, de dringendheid en de moeilijkheid van het dossier.

De vergoeding voor het geleverde werk van de advocaat bestaat uit " kosten " en " ereloon "

Het ereloon kan volgens verschillende criteria worden berekend :

  • Volgens uurtarief :  het kantoor hanteert een uurtarief dat wordt overeengekomen.
  • Volgens waarde van de zaak : aan de hand van percentages.
  • volgens geleverde prestatie : aan de hand van geleverd werk, bereikt resultaat, hoogdringendheid, belang van de zaak ...
  • vast bedrag : aan de hand van totaalbedrag dat wordt overeengekomen.
  • jaarcontract : vooral van toepassing wanneer een bedrijf meerdere zaken aan het kantoor toevertrouwd.


Sedert 1 januari 2008 is de Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van ereloon en kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat  in werking getreden.

Voor een volledige tekst van de wet : Klik Hier

Deze wet voorziet dat "de in het ongelijk gestelde partij" een forfaitaire tegemoetkomining in kosten en ereloon moet betalen aan "de winnaar" van de procedure.  Het betreft een forfaitaire tegemoetkoming en dus geen volledige terugbetaling van ereloon en kosten verbonden aan een advocaat.

Deze tegemoetkoming is de rechtsplegingsvergoeding.

Het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding: Klik Hier

2.  RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Indien u, teneinde de ereloonstaat van uw raadsman te vereffenen, verzekerd bent via een rechtsbijstandverzekering dient u voor ogen te houden dat de keuze van de advocaat ALTIJD VOLLEDIG VRIJ is.

3.  JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND

Beschikt u niet over een rechtsbijstandsverzekering en zijn uw inkomsten ontoereikend om de ereloonstaat van uw advocaat te betalen, kan u een advocaat toegewezen krijgen door het Bureau voor Juridische Bijstand ( BJB ).  De advocaten die daar geregistreerd staan betreft zowel stagiairs als ervaren tableau advocaten die zich vrijwillig ten dienste van de maatschappij stellen.

Rechtzoekenden waarvan het inkomen zich situeert onder bepaalde grenzen komen in aanmerking voor juridische tweedelijnsbijstand ; zijnde de bijstand in de vorm van omstandig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging.

Sedert 1 september 2009 gelden nieuwe inkomensgrenzen.  Bovendien worden bepaalde categorieën van rechtszoekenden vermoed onvermogend te zijn : Klik Hier

Verdere informatie aangaande de juridische tweedelijnsbijstand vindt u in het bjbvademecum : BJB Vademecum

Indien u in aanmerking komt voor juridische tweedelijnsbijstand dient u volgende documenten mee te brengen naar uw raadsman zodat deze de aanvraag electronisch kan invoeren.

  • Recent attest van samenstelling gezin.
  • Recent bewijs van inkomen van uzelf en van de meerderjarige personen met wie u samenwoont / die bij u inwonen.
  • Recent bewijs dat u behoort tot de rechtzoekende die wordt vermoed onvermogend te zijn.

Het bjb van Sint-Niklaas zetel elke werkdag tussen 11.30 uur tot 12.30 uur in het Gerechtsgebouw gelegen in de Kazernestraat te 9100 Sint-Niklaas.